2019-കോസ്മോപാക് ഏഷ്യ

2019-COSMOPACK ASIA  (3)

2019 കോസ്മോപാക്ക് ഏഷ്യ

ഏഷ്യാ വേൾഡ്-എക്സ്പോയിൽ (AWE) 2019 നവംബർ 12 മുതൽ നവംബർ 14 വരെ

2019 കോസ്മോപ്രോഫ് ഏഷ്യ

നവംബർ 13 മുതൽ നവംബർ 15 വരെ ഹോങ്കോംഗ് കൺവെൻഷൻ & എക്സിബിഷൻ സെന്ററിൽ


പോസ്റ്റ് സമയം: മാർച്ച് -26-2020